تفکر استراتژیک چالشها و موانع

تفکر استراتژیک چالشها و موانع

تفکر استراتژیک چالشها و موانع

امروزه سازمانها و بنگاه های ارائه کننده خدمات و تولیدات با توجه به فشار بالای رقابت که بر گرفته از جهانی شدن می باشد می باید بگونه ای حرکت نمایند که ضمن حفظ بقاء سازمانی , مزیت رقابتی خود را نیز افزایش دهند و در واقع با پایبندی به تفکر استراتژیک از سمت و سوی مدیریت خرد در کل سازمان فاصله گرفته و مدیریت کلان متناسب به فضای سازمان را به اجرا درآورند

امروزه سازمانها و بنگاه های ارائه کننده خدمات و تولیدات با توجه به فشار بالای رقابت که بر گرفته از جهانی شدن می باشد می باید بگونه ای حرکت نمایند که ضمن حفظ بقاء سازمانی ، مزیت رقابتی خود را نیز افزایش دهند و در واقع با پایبندی به تفکر استراتژیک از سمت و سوی مدیریت خرد (در کل سازمان ) فاصله گرفته و مدیریت کلان ( متناسب به فضای سازمان ) را به اجرا درآورند.

در عمل سازمانها از همین الان (و نه حتی آینده ) باید پیش رو بودن را سر لوحه خود قرار دهند و از یک سازمان درجه دو که همیشه با از دست دادن زمان (یکی از فاکتورهای برتری سازمانها ) تنها به آزمون آزمودهای سایر سازمانها ( درجه یک ) بسنده می کند ، دست بردارد و با تکیه بر تفکر استراتژیک خالق لحظه های پیش روی خود باشد.

و البته در این راه پر فراز و نشیب حتماً دچار چالشها و موانعی خواهد شد که باید آنها شناخت و نیروی منفی آن را با تبدیل به نیروی مثبت در اختیار گرفت و در جهت نیل به اهداف سازمانی مورد استفاده قرارداد.