دوره های آموزشی

تدوین برنامه عملیاتی سالانه مدیران براساس ساحتهای ششگاکه
تدوین برنامه عملیاتی سالانه مدیران براساس ساحتهای ششگاکه

تاریخ شروع: 1398/12/8
آموزش تکنیکهای داوری پروژه های درس پژوهی
آموزش تکنیکهای داوری پروژه های درس پژوهی

تاریخ شروع: 1398/11/15
آموزش  تکنیک های داوری درس پژوهی
آموزش تکنیک های داوری درس پژوهی

تاریخ شروع: 1398/11/1
داوری در اقدام پژوهی
داوری در اقدام پژوهی

تاریخ شروع: 1398/11/28