• داوری در اقدام پژوهی

 • این دوره برای نخستین بار توسط مؤسسه ی آموزشی پرتو ایده های نقره ای درکشور اجرا میشود. به شرکت کنندگان دردوره گواهی داوری تخصصی اعطامی شود و از هرمنطقه آموزش و پرورش یک نفر به صورت نیم بها ثبت نام میشود.جهت ثبت نام نیم بها در دوره اخذ معرفی نامه ازمعاونت پژوهش منطقه الزامی است.

 • هزینه ثبت نام در دوره : 4,000,000 ریال ثبت نام

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/10/9
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/11/28 تاریخ پایان دوره : 1398/12/3
  • داوری در اقدام پژوهی
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان