• تصویر 1
 • تصویر 2
 • تصویر 3

دوره های آموزشی

 • تدوین برنامه عملیاتی سالانه مدیران براساس ساحتهای ششگاکه
  تدوین برنامه عملیاتی سالانه مدیران براساس ساحتهای ششگاکه

  تاریخ شروع: 1398/12/8
  آموزش تکنیکهای داوری پروژه های درس پژوهی
  آموزش تکنیکهای داوری پروژه های درس پژوهی

  تاریخ شروع: 1398/11/15
  آموزش تکنیک های داوری درس پژوهی
  آموزش تکنیک های داوری درس پژوهی

  تاریخ شروع: 1398/11/1
  داوری در اقدام پژوهی
  داوری در اقدام پژوهی

  تاریخ شروع: 1398/11/28
 • تدوین برنامه عملیاتی سالانه مدیران براساس ساحتهای ششگاکه
  تدوین برنامه عملیاتی سالانه مدیران براساس ساحتهای ششگاکه

  تاریخ شروع: 1398/12/8
  آموزش تکنیکهای داوری پروژه های درس پژوهی
  آموزش تکنیکهای داوری پروژه های درس پژوهی

  تاریخ شروع: 1398/11/15
  آموزش تکنیک های داوری درس پژوهی
  آموزش تکنیک های داوری درس پژوهی

  تاریخ شروع: 1398/11/1
  داوری در اقدام پژوهی
  داوری در اقدام پژوهی

  تاریخ شروع: 1398/11/28

مدرسان

اخبار و بلاگ